تبلیغات
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
انسان اگر فقیر وگرسنه باشد بهتر ازآنست که پست وبی عاطفه باشد. چارلی چا پلین

گرامر درس 9 / اول دبیرستان

lesson nine

 زمان حال کامل(ماضی نقلی)present perfect

از زمان حال کامل در موارد زیر استفاده می شود:

1.برای بیان عملی که در واحدی از زمان که هنوز تمام نشده ، انجام گرفته باشد.مانند: today, this year, this week و غیره.

1.she has come to my house today.

2.I have seen your sister this week.

2.برای بیان عملی که در گذشته شروعد شده و تا حال ادامه داشته و ممکن است از این به عد هم ادامه داشته باشد.در این مورد یکی از حروف اضافه for یاsince  قبل از قید زمان به کار می رود.

1.I have lived in Tehran since 1360.

من از سال 1360 در تهران زندگی کرده ام(ممکن است از این به بعد هم در تهران زندگی کنم و ممکن است زندگی نکنم.)

2.I have lived in Tehran for 10 years.

من مدت 10 سال در تهران زندگی کرده ام(ممکن است از این به بعد هم در تهران زندگی کنم و ممکن است زندگی نکنم.)

3.برای بیان عملی که در گذشته انجام گرفته اما اثر آن هنوز وجود دارد.

I have closed the window.

من پنجره را بسته ام(یعنی هنوز پنجره بسته است).

4.برای بیان عملی که در یک زمان نا معین در گذشته انجام گرفته است.

I have seen this film before.

من قبلا این فیلم را دیده ام.

5.برای بیان عملی که در گذشته شروع شده و هم اکنون یا لحظاتی پیش تمام شده است.معمولا در این موارد از قید just استفاده می شود.

I have just finished my work.

 من هم اکنون کار را تمام کرده ام.

6.برای بیان کاری که چندین بار در گذشته تکرار شده باشد.

I have seen this film many times.

من این فیلم را بارها دیده ام.

ü  از قیدهای زمان this year, this week, today و مشابه اینها برای نشان دادن حالت کامل استفاده می شود ، ولی از قیدهای زمان گذشته last week, yester day و مشابه اینها نمی توان برای نشان دادن حالت کامل استفاده نمود.

1.I have seen Ali this week.(درست)

2.I have seen Ali yester day.(غلط)

شیوه ی ساختن زمان حال کامل

بقیه جمله + اسم مفعول +have/has  + فاعل

ü  در صورتی که فاعل جمله سوم شخص مفرد باشد از کلمه ی has و در صورتی که فاعل سوم شخص مفرد نباشد از کلمه ی have در ساختن حال کامل استفاده می شود.

1.I have studied for two hours.

2.Ali has studied since 2 p.m.

شیوه ی منفی کردن زمان حال کامل

برای منفی کردن این گونه جملات کافی است کلمه ی not را بعد از have و has قرار داد.

بقیه جمله + اسم مفعول +  + have/has + not  فاعل

 

1.I have not studied for two hours.

2.Ali has not studied since 2 p.m.

شیوه ی سوالی کردن زمان حال کامل

برای سوالی کردن این گونه جملات کافی است جای have یا has با فاعل جمله عوض شده و در آخر جمله علامت سوال قرار می گیرد.

?            + بقیه جمله +اسم مفعول + فاعل +   Have/Has

 

1.Have you studied for two hours ?

2.Has Ali studied since 2 p.m ?

 

شکل خلاصه شده ی افعال در زمان حال کامل

صورت مخفف

صورت کامل

صورت مخفف

صورت کامل

We’ve gone

We have gone

I’ve gone

I have gone

You’ve gone

You have gone

You’ve gone

You have gone

They’ve gone

They have gone

She’s gone

She has gone

I haven’t gone

I have not gone

He’s gone

He has gone

Hasn’t gone

Has not gone

It’s gone

It has gone

کلمه های زیر هر یک به تنهایی می توانند نشانگر زمان حال کامل باشند.یعنی اگر در جمله ای قرار گیرند فعل آن جمله باید حال کامل باشد.در سوال های امتحان پایان ترم و کنکور از این نکته برای طرح سوال زیاد استفاده می شود.

Yet=هنوز

So far=تا کنون

Recently=اخیرا

Lately=اخیرا

For=به مدت

Since=قبلا

Already=پیش از این،قبلا

Never=هرگز

Just=هم اکنون

کلمه yet همیشه در آخر جمله قرار می گیرد و نشان می دهد که کاری تا کنون انجام نگرفته ولی احتمال آن است که در آینده انجام گیرد.yet در جمله های منفی و سوالی قرار می گیرد.

I have not seen that film yet.

من هنوز آن فیلم را ندیده ام.

Have you seen that film yet?

آیا شما تا کنون آن فیلم را دیده اید؟

For نشانگر طول مدت زمان و Since نشانگر مبدا زمان می باشد.

1.I have studied since five o’clock.

2.I have studied for five hours.

در مثال اول five o’clock مبدا شروع زمان است و در مثال دوم five hours مدت زمان را نشان می دهد.

ü  در صورتی که حرف تعریف the قبل از قید زمان قرار گیرد معنی آن عوض شده و به جای شروع زمان ، مدت آن را نشان می دهد و در نتیجه باید از کلمه ی for به جای کلمه ی since استفاده کرد.

1.I have been in Tehran since last year.

2.I have been in Tehran for the last year.

در جمله ی اول last year شروع زمان را نشان می دهد ، ولی در جمله ی دوم the last year یک دوره ی یک ساله است که هنوز عمل تمام نشده است.ارسال در تاریخ شنبه 12 شهریور 1390 توسط

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم