تبلیغات
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
انسان اگر فقیر وگرسنه باشد بهتر ازآنست که پست وبی عاطفه باشد. چارلی چا پلین

گرامر درس 8 / اول دبیرستان

lesson eight

 جملات مجهول

قبل از توضیح نكته گرامری درس ( جمله های مجهول ) به چند تعریف توجه كنید .

قید زمان      مفعول      فعل          فاعل

1- شكل معلوم (active form) : به جمله ای گفته می شود كه فاعل آن ، مشخص و  در ابتدای جمله به كار رفته باشد و فعل آن جمله ، به فاعل نسبت داده شود .

رضا هفته گذشته یك ماشین خرید.                                       Reza bought a car last week.     

در جمله فوق ، فاعل جمله (Reza) در ابتدای جمله قرار دارد و فعل جمله (خریدن) به فاعل جمله نسبت داده شده ، یعنی  عمل خریدن ، توسط رضا انجام گرفته است .

2- شكل مجهول (Passive form) : به جمله ای گفته می شود كه فاعل آن مشخص نباشد و به جای فاعل ، مفعول در ابتدای جمله قرار گیرد و فعل به مفعول نسبت داده شود .

A car was bought last week (by Reza)

 

یك ماشین هفته گذشته خریده شد (توسط رضا) .

در جمله فوق ، مفعول جمله (a car) در ابتدای جمله به جای فاعل قرار گرفته و فعل جمله (خریدن) به مفعول نسبت داده شده ، یعنی عمل خریدن به كتاب نسبت داده شده است .

3- از جمله های مجهول موقعی استفاده می كنیم كه :

الف . مهم نباشد كه انجام دهنده كار (فاعل) را بشناسیم .

ب . انجام دهنده كار را نمی شناسیم .

ج . خود عمل برای ما مهم تر از نام انجام دهنده آن عمل باشد .

 

روش تبدیل جمله معلوم به مجهول

برای تبدیل یك جمله معلوم به مجهول به ترتیب زیر عمل می كنیم :

1- مفعول جمله معلوم را در ابتدای جمله ، به جای فاعل قرار می دهیم . ( ضمایر مفعولی به شكل ضمایر فاعلی نوشته می شوند ) .

2- با توجه به زمان و مفعول ( مفرد یا جمع ) جمله ، فعل to be مناسب بعد از مفعول نوشته می شود .

3- بعد از فعل to be ، اسم مفعول فعل اصلی قرار می گیرد .

4- بعد از اسم مفعول فعل ، بقیه اجزاء جمله ( غیر از فاعل) را بدون تغییر می نویسیم .

5- در صورتیكه فاعل جمله برای ما مهم باشد ، می توانیم آن را در آخر جمله همراه با حرف اضافه by بیاوریم . ( در صورتیكه فاعل جمله به صورت ضمیر باشد آن را باید به شكل ضمیر مفعولی بنویسیم ).

( معلوم ) 1.We invited them to the party

ما آنها را به جشن دعوت كردیم .

( مجهول) 2.They were invited to the party by us .

آنها به جشن دعوت شدند ( توسط ما) .

* توضیح :‌1- طبق فرمول بالا ، ابتدا مفعول جمله معلوم كه به صورت ضمیر مفعولی است ، در ابتدای جمله مجهول به شكل ضمیر فاعلی نوشته شده است .

 

2- زمان جمله معلوم ، گذشته ساده و مفعول آن ، (they) جمع است لذا فعل to be مناسب ، were می باشد . ( اگر مفعول مفرد بود ، فعل was انتخاب می شد ) . 3- چون فعل با قاعده است لذا گذشته و اسم مفعول فعل یكسان می باشد . اسم مفعول فعل invited بعد از were نوشته می شود . 4- اجزای دیگر جمله (to the party) را بعد از اسم مفعول می آوریم . 5- سپس فاعل جمله معلوم we ، در آخر جمله مجهول به شكل مفعولی همراه با by نوشته می شود . (by us)

 

فقط افعالی می توانند در وجه مجهول استفاده شوند كه جزو افعال متعدی باشند ، به عبارت دیگر بتوانند مفعول بگیرند . لذا افعال لازم كه نمی توانند مفعول بگیرند ؛ در وجه مجهول استفاده نمی شوند .

طرز تشخیص فعل لازم و متعدی : عبارت های « چه چیزی را » ، « چه كسی را »  ، « به چه كسی » و « به چه چیز » را قبل از فعل قرار می دهیم ، اگر جمله معنی دار بود ، آن فعل ، یك فعل متعدی است و اگر معنی دار نبود ، لازم است . مثال :

1- خریدن : چه چیزی را خرید ؟ ( متعدی)

2- شناكردن : چه چیزی را شنا كرد ؟ ( لازم)

3- دعوت كردن : چه كسی را دعوت كرد : ( متعدی )

4- رفتن : چه كسی را رفت ؟‌( لازم)

5- شكستن : چه چیزی را شكست ؟ ( متعدی)

6- دویدن : چه چیزی را دوید ؟ ( لازم)

7- كمك كردن: به چه كسی كمك كردی ؟ ( متعدی)

8- آمدن : به چه كسی آمدی؟ ( لازم)

9- گوش دادن : به چه چیزی گوش دادی ؟ ( متعدی)

10-رشد كردن : به چه چیزی رشد كردی ؟ (لازم)

شیوه شناسایی جمله های مجهول : اگر هر یك از نشانه های زیر در جمله باشد ، آن جمله شكل مجهول دارد .

الف – شروع جمله با مفعول باشد . اكثر اوقات مفعول جمله های مجهول ، جاندار نیستند .

ب- در آخر جمله حرف اضافه by همراه با مفعول یا ضمیر مفعولی آمده باشد .

ج – بعد از اسم مفعول جمله ، مفعولی وجود نداشته باشد .

د – بهترین روش شناسایی جمله های مجهول و معلوم از روی معنی و مفهوم آنهاست .

در مثالهای زیر شكل صحیح فعل را انتخاب كنید .

1. The book ………………. Yesterday . (buy)

2. Mr Razavi ……………………. every day by me . (see)

3. She ………………….. to hospital last week .(take)

4- I always …………………..my mother at home. (help)

توضیح : جمله اول با مفعول شروع شده است و قید زمان نشان دهنده گذشته ساده است . لذا جمله ، مجهول و گذشته ساده است چون مفعول جمله مفرد است لذا  فعل جمله باید به صورت was bought نوشته شود .

در جمله دوم ، از كلمات by me كه در آخر جمله نوشته شده می فهمیم كه جمله مجهول است و قید زمان جمله (every day) نشان می دهد كه زمان جمله حال ساده است ، چون مفعول جمله سوم شخص مفرد است لذا شكل صحیح فعل is seen می باشد .

در جمله سوم هیچیك از مشخصه های شناسایی برای تشخیص جمله مجهول وجود ندارد ولی از مفهوم و معنی جمله متوجه می شویم كه جمله باید مجهول باشد . از طرفی قید زمان ، نشان دهنده گذشته ساده است و چون مفعولی كه در ابتدای جمله به شكل ضمیر فاعلی قرار گرفته مفرد می باشد ، لذا شكل صحیح فعل Was taken می باشد .

در جمله چهارم هم فاعل و هم مفعول در جای خودشان به كار رفته اند ، پس نتیجه می گیریم كه جمله معلوم است . قید تكرار always نشان دهنده زمان حال ساده است لذا شكل صحیح فعل help می باشد .

ساختار جمله های مجهول همانند جمله های معلوم در زمانهای متفاوت فرق می كند . در این درس فقط به سه زمان اشاره شده است .

1- زمان حال ساده

...................... مفعول ، فعل ( قسمت اول ) ، فاعل  = جمله معلوم

........................... اسم مفعول (am/is/are) + مفعول ( جمله معلوم) = جمله مجهول

(معلوم)                   . 1.They bye some books every week .آHان

آنها هر هفته تعدادی كتاب می خرند .

( مجهول) . 2. Some books are bought every week by them

تعداد كتاب هر هفته خریده می شوند ( توسط آنها ).

(معلوم)                             3.They buy a book every week .

آنها هر هفته یك كتاب می خرند .

( مجهول ) .4.A book is bougt every week by them .             

یك كتاب هر هفته خریده می شود ( توسط آنها ) .

 

2- زمان گذشته ساده

........................+ مفعول + فعل ( قسمت دوم) + فاعل = جمله معلوم

....................... + اسم مفعول + Was/were + مفعول ( جمله معلوم) = جمله مجهول

( معلوم ) 1. They bought some books last week .                  

آنها هفته گذشته تعدای كتاب خریدند .

( مجهول )      2. Some books were bought last week by them .

تعدادی كتاب هفته گذشته خریده شدند ( توسط آنها ) .

( معلوم )                              3. They bought a book last week .

آنها هفته گذشته یك كتاب خریدند .

( مجهول )                        4. A book was bought last week by them .

یك كتاب هفته گذشته خریده شد توسط آنها .

 

 

 

 

 

 

3- زمان آینده ساده

................ + مفعول + فعل ( قسمت اول) + Will/shall+ فاعل = جمله معلوم

.......+ اسم مفعول + Will/shall+be + مفعول ( جمله معلوم) = جمله مجهول

(معلوم ) .1. They will buy some books next week .              

آنها هفته آینده تعدادی كتاب خواهند خرید .

( مجهول) . 2.Some books will be bought next week by them .   

تعدادی كتاب هفته آینده خریده خواهند شد ( توسط آنها ) .

( معلوم ) . 3. They will buy a book next week .                         

آنها هفته آینده یك كتاب خواهند خرید .

( مجهول )               4. A book will be bought next week by them

 

در صورتیكه جمله معلوم ، منفی باشد ، جمله مجهول نیز باید به شكل منفی نوشته شود .

(معلوم )                             1.They don’t bye a car .

( مجهول )                  A car is not bought ( by them)

(معلوم)                         2. They did not buy a car .

(مجهول)               A car was not bought ( by them)

( معلوم )                              3. They will not buy a car.

( مجهول)               A car will not be bought (by them)

 

در صورتیكه جمله معلوم ، سوالی باشد ، مجهول نیز باید به شكل سوالی نوشته شود .

(معلوم) 1. Do they buy a car ?                                 

(مجهول)                                              Is a car bought ?

( معلوم)                                    2. Did they buy a car ?

(مجهول) Was a car bought?                                     

(معلوم)                                  3. Will they buy a car ?

( مجهول)                                    Will a car be bought ?ارسال در تاریخ شنبه 12 شهریور 1390 توسط

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم