تبلیغات
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
انسان اگر فقیر وگرسنه باشد بهتر ازآنست که پست وبی عاطفه باشد. چارلی چا پلین

گرامر درس 7 / اول دبیرستان

lesson seven

 جمله واره ها

قبل از توضیح نکات دستوری درس این تعاریف را با دقت مطالعه کنید

به مجموعه ای از کلمات گویند که دارای مبتدا و خبر بوده و خود به تنهایی دارای clause-1     

به نام(جمله واره) یا(قضیه)خوانده میشود و فرق آن با جمله  clauseمعنی کاملی میباشد در زبان فارسی

این است که (جمله)ممکن است دارای اجزای دیگری از قبیل مفعول.قید حالت.قید مکان.

قید زمان باشد یا به اشکال دیگر نوشته(سوالی.منفی)شود.در حالیکه قضیه یا جمله واره

فقط دارای مبتدا و خبر است.

 

 

1.    winter is coming . (جمله واره)

2.    I usually go to Tehran in summer. (جمله)

3.    He will arrive on time.(جمله واره)

4.    He will arrive home exactly at8p.m next Friday.(جمله)

         

 

به مجموعه ای از کلمات گویند که فاقد فعل وفاعل باشد و به تنهایی معنی کامل  Phrase-2

نداشته باشد.در زبان فارسی به آن (عبارت)گویند.

 

 

1.    a bottle of milk

2.    not all all

3.    early in morning

 

به عبارتی گویند که به جای اسم قرار میگیرد .در زبان فارسی (عبارت      noun phrase-3

)گویند

 

1.I know your brother         

                 عبارت اسمی

2.Iknow the new student

                عبارت اسمی

 

 

 

سوالnounphrase,phrase,clause:چگونه بعداز افعالی ازقبیلknowقرارمیگیرند؟به جمله های زیرتوجه کنید:

 

 

 

 

1.I knowyour brother.(درست)

                  عبارت اسمی

 

2.  I know that your brother.(اشتباه)

                             عبارت اسمی

 

 3.I know winter is coming.(درست)

                  عبارت اسمی

 

 4.I know that winter is coming.(درست)

 

در جمله اول عبارت اسمی جانشین مفعول مستقیم شده و بلافاصله بعد از فعلknowقرارگرفته است.درجمله دوم عبارت اسمی بعد از فعلknowقرار گرفته ولی بخاطر ضمیر موصولیthatبعدازفعلknowجمله اشتباه است.پس اگرعبارت اسمی بعدازافعالی از قیبلknowقرارگیرد,نبایدازضمیرموصولیthatاستفاده شود در جمله سوم,جمله واره بلافاصله بعدازفعلknowقرارگرفته ودرجمله چهارم بعدازفعل

     knowابتداضمیرموصولیthatوسپس جمله واره قرارگرفته است.درهردوحالت جمله                                                                      

درست است,پس اگرجمله واره بعد از افعالی از قبیلknowقرارگیرد,آوردن ضمیر

موصولیthatاختیاری است.درحقیقت درجمله سوم وچهارم,جمله واره به عنوان

مفعول مستقیم برای فعلknowبه کاررفته است.افعال دیگرشبیهknowعبارتنداز :

                          حدس زدن           guess                          فکر کردن      think

                                                  

 

                          تصورکردن       imaging                       امیدواربودن      hope

 

 

                         احساس کردن      feel                            باورکردن         belive

 

 

 

 


علاوه برافعال فوق,افعالدیگری نیزشبیهknowهستندکه دراینجاازآن ها نام برده نمی شود.

 

 

و افعال شبیه به آن .از گونه ای دیگر از افعال (مثلاknowاگر به جای فعل

 

استفاده شود آیا نقش.جایگاه و چگونگی عبارت اسمی و جمله واره فرق    )tell  

 

خواهد کرد یا خیر؟چون در این کتاب راجع به گروه های دیگراز افعال بحث

 

نشده لذا ما هم فقط به این نکته بسنده می کنیم که نقش عبارت اسمی و جمله وار

 

ه ها با توجه به نوع فعل فرق خواهد کرد و از این لحاظ .این افعال به چهار گروه

 

تقسیم میشوندارسال در تاریخ شنبه 12 شهریور 1390 توسط

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم