تبلیغات
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
انسان اگر فقیر وگرسنه باشد بهتر ازآنست که پست وبی عاطفه باشد. چارلی چا پلین

گرامر درس 6 / اول دبیرستان

LESSON SIX

دم سوالی ها                                               

    سوال های ضمیمه یا سوال های کوتاه:

       این سوال ها جمله هایی هستند که بعد از یک جمله خبری قرار می گیرند. هنگام بیان این سوال ها،

     گوینده فکر می کند حرفش واقعی است و انتظار دارد که حرفش مورد موافقت قرار گیرد.

1. Ali is here, isn't he?

2. Ali isn't here, is he?

     همانگونه که ملاحظه می شود در سوال اول پاسخ مورد نظر (انتظار)   Yes, he isو در سوال دوم -

      No, he isn'tمی باشد.

   Zدر صورتی که جمله مثبت باشد سوال ضمیمه بایستی منفی باشد و در صورتی که جمله منفی باشد،سوال ضمیمه باید مثبت باشد.در صورتی که در جمله فعل کمکی وجود داشته باشد،در قسمت سوال ضمیمه باید از همان فعل کمکی استفاده شود، ولی اگر فعل کمکی در جمله وجود نداشته باشد، اگر زمان جمله حال ساده باشد، از کلمه don't"" یا "doesn't" و اگر زمان جمله، گذشته ساده باشد، از didn't"" در سوال ضمیمه استفاده می شود. در سوال های ضمیمه همیشه از ضمیر- فاعـلی به جای فاعل استفاده می شود.

1. You go to England every year, don't you ?

2. Ali goes to England every year, doesn't he?

3. Ali went to England last year, didn't he?

4. Mary couldn't speak English fluently, could she?

  Z هرگاه قید یا کلمه منفی کننده ای (  never, seldom, rarely, few, little, nobody, … )

    در جمله اصلی وجود داشته باشد، سوال ضمیمه باید مثبت باشد.

   1. He never goes to the movies, does he?

2. Ali saw nobody in the class, did he?

   هرگاه فاعل جمله یکی از کلمه های(   none, everyone, everybody, somebody,someone

  (anybody, anyone, neither of, no one, nobodyباشد، در سوال ضمیمه از ضمیر فاعـل

   "they"   به جای آنها استفاده می شود.

     Nobody came to the class last week, did they?

Zهرگاه فاعل جمله اصلی nothing باشد در سوال ضمیمه به جای آن از ضمیر فاعلی  "it" استفاده

  می شود .

Nothing can stop us now, can it? 

Z     در جمله های امری، سوال های ضمیمه معمولا به صورت""will you و در بعضی مواقع به –صورت " "could you?و ""would you? نوشته می شود.

 Open the door ,will you?

Z هر گاه جمله اصلی با "Let us" و  "Let me" شروع شود، در سوال ضمیمه از عبارت-

  "shall we?" یا "shall I ?" استفاده می شود.

1. Let us play a game of chess, shall we?

2. Let me go home, shall I ?

Z هر گاه فاعل جمله اصلی  "there" باشد، در سوال ضمیمه از همین کلمه استفاده می شود.

There is a large crowd in the square, isn't there?

Z     هر گاه فاعل جمله اصلی یکی از ضمایر اشاره "this, that" باشد در سوال ضمیمه از ضمیر-

فاعلی "it" و در صورتی که فاعل جمله "those, these" باشد،در سوال ضمیمه از ضمیر –

فاعلی "they" به جای آنها استفاده می شود.

1. These are my pens,  aren't they?

2. this is my pen, isn't it?

Z هر گاه جمله با "I am" شروع شود، در سوال ضمیمه از عبارت "aren't" استفاده می شود.

I am a student, aren't I ?ارسال در تاریخ شنبه 12 شهریور 1390 توسط

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم