تبلیغات
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
انسان اگر فقیر وگرسنه باشد بهتر ازآنست که پست وبی عاطفه باشد. چارلی چا پلین

گرامر درس 5 / اول دبیرستان

LESSON FIVE

 جمله سازی(ترکیب جملات در جمله)

 

به طور کلی ترتیب قرار گرفتن کلمه ها در جمله از الگوی زیر پیروی می کند .

 

قید زمان + قید مکان + قید حالت + مفعول + فعل + قید تکرار + فاعل

 

نشان می دهد که یک فعل چند بار تکرار می شود و معمولاً بعد از فاعل و قبل از فعل اصلی جمله قرار می گیرد.

 

I always get up early in the morning.

مهمترین قیود تکرار عبارتند از :

اغلب =often    / معمولاً= usally   / همیشه = always  / بعضی اوقات = Sometimes / معمولا= Generally /

به ندرت = seldom  / به ندرت=  rarely/ هرگز = never

 

 قید حالت : نشان می دهد که یک فعل به چه حالتی (چگونه) اتفاق می افتد و معمولاً بعد از فعل اصلی و مفعول جمله قرار میگیرد.

He usually speaks English slowly.

 

قید حالت معمولاً با اضافه نمودن ly به آخر صفت مطلق ساخته می شود. صفاتی که به y  ختم می شوند. حرف y  را به i  تبدیل نموده و سپس حروف ly به آن اضافه می شود.

 

قید حالت = ly صفت

 

(به طور آهسته ) =  slowly         ly  + slow    ( آهسته )

(به سرعت ) =  quickly          ly  + quick    ( سریع )

(با خوشحالی ) = happily          ly  + hapy    ( خوشحال )

 

* بعضی از قیود حالت ، بی قاعده هستند، یعنی از قاعده فوق برای ساختن آنها استفاده نمی شود. تعداد این قیود اندک است و بشرح زیر می باشند.

(به خوبی ) =  well                        good ( خوب  )

(به سرعت ) =  fast                fast        ( سریع )

(به سختی ) = hard                hard      ( خوشحال )

 

 

* قید حالت موقعی استفاده می شود که بخواهیم راجع به چگونگی انجام کاری سوال کنیم. این گونه جمله ها با کلمه How سوالی می شود.

How do you speak English ?

 

I speak slowly.

 

در مثال فوق چگونه انگلیسی صحبت کردن مورد سوال قرار گرفته و با قید حالت slowly  (به آهستگی ) جواب داده شده است.

* بعضی کلمه ها مانند hardly (به ندرت) و rarely (به ندرت) گرچه دارای پسوند ly می باشند ولی قید حالت نیستند و جزء قیدهای تکرار محسوب می شوند و باید در جایگاه قید تکرار استفاده شوند نه قید حالت hardly و rarely به جمله معنی منفی می دهند. در جمله هایی که این قیود وجود دارند نیازی به منفی فعل کمکی نمی باشد.

 

1.    I hardly speak Spanish . (درست)

                                                                                                                                             مفعول            فعل       قید تکرار

2.    I speak Spanish hardly. (غلط)

3.    I rarely speak Spanish. (درست)

                                                                                                                                             مفعول            فعل       قید تکرار

4.    I speak Spanish rarely. (غلط)

5.    I don't rarely/ hardly speak Spanish . (غلط)

در جمله های فوق rarely  و hardly معنی منفی به جمله می دهند. ( من به ندرت / به سختی زبان اسپانیایی صحبت می کنم) . یعنی من زبان اسپانیایی یاد ندارم و اگر هم یاد داشته باشم آنقدر نیست که بتوانم صحبت کنم س

* اگر پسوند ly به آخر اسم اضافه شود، به جای قید حالت، صفت ساخته می شود که جایگاه آن در جمله با قید حالت فرق می کند.

(دوستانه ) =      friendly         ly  + friend  ( دوست )

(پدرانه ) =  fatherly             ly  + father    ( پدر )

(مردانه ) = manly               man            ( مرد )

 

قید مکان : نشان می دهد که یک فعل در کجا رخ می دهد. قید مکان بعد از قید حالت و قبل از قید زمان قرار می گیرد.

He usually speaks English slowly in the class.

* اگر فعل جمله حرکتی باشد یعنی خود فعل نشان دهنده حرکت باشد، مثل افعال Go ( رفتن ) come  ( آمدن )- run  ( دویدن )- walk ( قدم زدن ) و ... ، جای قید حالت با قید مکان عوض می شود. یعنی بعد از فعل و مفعول ابتدا قیدمکان و سپس قید حالت می آید.

 

1. I walk to school slowly .

                                                                                                                                                 قید حالت    قید مکان    فعل

2. I went to my house quickly.

                                                                                                                                        قید حالت       قید مکان        فعل

* بعد از افعال ربطی مانند ( am,is,are,was,were ) become, to be  ( شدن )، look ( به نظر رسیدن ) و seem  ( به نظر رسیدن ) به جای قید حالت از صفت استفاده می شود.

1. she looks happy . (درست)

                                                                                                                                                                      صفت       فعل ربطی

2. she looks happily(غلط) .

قید حالت     فعل ربطی      

(درست)3.she speaks happily .

                                                                                                                                        قید حالت    فعل غیرربطی      

* اگر در یک جمله چند قید مکان وجود داشته باشد، در این حالت، ابتدا قیدهایی را می نویسیم که واحدهای کوچکتری از قید مکان را نشان دهند و سپس واحدهای بزرگتر آن را ذکر می کنیم.

1. I studied in shiraz.   (واحد بزرگ)

2. I studied in a village around shiraz.  

                                                                                                          واحد بزرگ                  واحد کوچک

3. I studied in Alavi school in a village around shiraz.

                                                                         واحد بزرگ         واحد کوچک   واحد کوچکتر

قید زمان :  نشان می دهد که یک فعل در چه زمانی رخ می دهد. قید زمان بعد از قید حالت و قید مکان قرار می گیرد. در صورتی که بخواهیم روی قید زمان تاکید کنیم آن را در اول جمله قرار می دهیم.

 

1. He usually speaks English slowly in the class every week .

                                                         قید زمان              قید مکان        قید حالت      مفعول          فعل        قید تکرار 

2. Last week he spoke English slowly in the class .

                                                                                                  قید مکان           قید حالت        مفعول             فعل     فاعل      قید زمان 

در جمله دوم ، چون تاکید روی قید زمان بوده لذا در ابتدای جمله به کار رفته است. منظور این است که هفته گذشته او در کلاس انگلیسی را آهسته صحبت کرد، نه این هفته یا هفته های دیگر .

* اگر در یک جمله چند قید زمان وجود داشته باشد. در این حالت ، ابتدا قیدهایی  را می نویسیم که واحدهای کوچکتری از زمان را نشان دهند و سپس واحدهای بزرگتر آن را ذکر می کنیم.

1. He went to school  last  week .

                                                                                                                           واحد بزرگ 

2. He went to school  on Monday last week .

                                                                                              واحد بزرگ      واحد کوچکارسال در تاریخ شنبه 12 شهریور 1390 توسط

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم