تبلیغات
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
انسان اگر فقیر وگرسنه باشد بهتر ازآنست که پست وبی عاطفه باشد. چارلی چا پلین

گرامر درس 4 / اول دبیرستان

LESSON FOUR

 صفات برتر و برترین

◄ صفت برتر برای آن دسته از صفاتی که دو یا بیشتر از دو سیلابی هستند :

مری از خواهرش زیبا تر است .

Mary is more beautiful than her sister.

در مثال فوق چون صفت beautiful  از دو سیلاب بیشتر است لذا برای ساختن صفت برتر ، از الگوی زیر استفاده شده است .

, Than  صفت مطلق More,

◄ نشانه صفت برتر در زبان فارسی حروف « تر » است که بعد از صفت مطلق قرار می گیرد . ( برای همه صفت از این نشانه استفاده می شود )

پیر ← پیرتر – زیبا ← زیباتر – جوان ← جوان تر

◄ در الگوی فوق به جای more  می توان از less  نیز استفاده کرد. در این صورت مقایسه ی دو صفت از لحاظ کمتری مدّنظر خواهد بود .

Lesson one is more difficult than lesson two.

                                  صفت

در مثال فوق نشان می دهد که سختی درس اول نسبت به درس دوم بیشتر است .

Lesson one is less difficult than lesson two.

                                  صفت

در مثال فوق نشان می دهد که سختی درس اول نسبت به درس دوم کمتر است .

◄ کلمه much برای تاکید در میزان و مقدار صفت ، در الگوی فوق به کار برده می شود.

رضا از مهدی پیرتر است .

Reza is older than Mahdi.

رضا از مهدی خیلی پیرتر است .

Reza is much older than Mahdi.

ناهید از سیما زیبا تر است .

Nahid is more beautiful than Sima.

ناهید از سیما خیلی زیبا تر است .

Nahid is much more beautiful than Sima.

◄ صفات برترین : صفت برترین یا عالی ، برتری یک شخص یا چیزی به تمام اشخاص و چیزهای موجود در یک مجموعه را نشان می دهد . صفت برترین همانند صفت برتر با توجه به سیلاب صفات به دو شیوه ساخته می شود .

شیوه اول : کلیه صفات یک سیلابی و بعضی از صفات دو سیلابی طبق الگوی زیر ساختی می شوند .

ٍest  + صفت مطلق+ the 

Parviz is the oldest boy in this class.

پرویز بزرگترین ( پیرتر ین ) پسر در این کلاس است.

Parvin is the youngest girl in this class.

پروین جوانترین دختر در این کلاس است .

◄ اگر صفت به حرف «e» ختم شود ، برای ساختن صفت برترین فقط حروف «st» بعد از صفت اضافه می شود .

Fine → the finest – Brave → the bravest

◄ اگر صفت یک سیلابی باشد و به حرف بی صدا ختم شده باشد ، در صورتی که حرف ماقبل آخر یکی از حروف صدادار باشد ، قبل از اضافه نمودن est ، حرف آخر کلمه را دوبار می نویسیم .

Hot → the hottest – Big → the biggest – Fat → the fattest

◄ اگر صفت دو سیلابی باشد و به حرف y ختم شود، ابتدا حرف y را به I تبدیل نموده و به سپس est  را به آن اضافه می کنیم .

Happy → the happiest – heavy → the heaviest

شیوه دوم : اکثر صفات دو سیلابی و کلیه صفات بیش از دو سیلابی طبق الگوی زیر ساخته می شوند :

صفت مطلق +the + most

 

Parviz is the most intelligent boy in the class.

پرویز باهوش ترین پسر در این کلاس است .

Parvin is the most careful girl in the class.

پروین با دقت ترین دختر در این کلاس است .

◄ در الگوی فوق ، به جای the most  می توان از the least نیز استفاده کرد . اولی یعنی بیشترین دومی یعنی کمترین .

Parviz is the least intelligent boy in the class.

پرویز کم هوش ترین پسر در این کلاس است .

 Parvin is the least careful girl in the class.

پروین بی دقت ترین دختر در این کلاس است .

◄ صفات دو سیلابی که به «er» ختم می شوند ، صفت برتر و برترین آن به هر دو شیوه ذکر شده ساخته می شود .

Clever → Cleverer or more clever than

Clever → the cleverest or the most clever

 

◄ بعضی از صفات از الگو های فوق پیروی نمی کنند . بدین معنی که صفت برتر و برترین آنها هیچ گونه رابطه ای با صفت مطلق ندارد . مهم ترین این صفات عبارتند از :

صفت برترین

صفت برتر

معنی

صفت مطلق

Best

Worst

Most

Most

Least

Latest/last

Oldest/eldest

Farthest

Furthest

In most/inner most

Upper most/up most

Nearest/next

Hindmost

Outer most/utmost

Foremost/first

Better

Worse

More

More

Less/lesser

Late/later

Older/elder

Farther

Further

Inner

Upper

Nearer

Hinder

Outer

former

خوب

بد

زیاد(مقدار)

زیاد(تعداد)

کم

دیر- آخر

پیر – کهنه

دور

خیلی زیاد

درون – داخل

بالا

نزدیک

عقب

خارج

پیش - قبل

Good

Bad-ill

Much

Many

Little

Late

Old

Far

Far

In

Up

Near

Hind

Out

fore

 

نکات زیر راجع به جدول فوق ضروری به نظر می رسد :

1.older و oldest هم برای اشخاص و هم برای اشیا به کار می روند ولی elder و eldest فقط برای اشخاص استفاده می شوند .بعد از elder کلمه ی than نیاز نمی باشد . elder و eldest همیشه قبل از اسم (جاندار) می آیند .

1.      My brother is older than my sister. (درست)

2.      My brother is elder than my sister. (غلط)

3.      Ali is my elder brother. (درست)

4.      This is my elder book. (غلط)

5.      Ali is the oldest boy in this class. (درست)

6.      This is the oldest building in this city. (درست)

7.      Ali is my eldest brother. (درست)

8.      This is my eldest book. (غلط)

2.صفت Far به دو مفهوم بکار برده می شود . اگر منظور مسافت باشد از further(دورتر) و furthest (دورترین) و اگر منظور رتبه و مقدار باشد از further (بیشتر) و furthest (بیشترین) استفاده می شود .

I walked much farther than you.

من خیلی بیشتر از تو پیاده رفتم . ( از نظر مسافت )

Do you have any further questions?

آیا شما سوال اضافه تری ( بیشتری) دارید؟

توجه : کلمه های further و furthest را می توان به ترتیب به جای farther و farthest استفاده نمود ، ولی بر عکس آن اشتباه است .

I walked further than you. (درست)

Do you have any farther questions? (غلط)

3. nearest به معنی نزدیکترین ، از لحاظ مکانی و زمانی و next  هم به معنی بعدی و هم به معنی نزدیک ترین ولی از لحاظ حالت و موقعیت .

1. Where is the nearest post office? (مکان)

2. The next bus leaves in 10 minutes. (ترتیب)

3. Ali is my next friend. (وضعیت)

4. later و latest به معنی (دیرتر و دیرتر ین یا آخرین ) همراه با زمان می آیند ولی latter و last (به معنی دومی و آخرین) همراه با رتبه می آیند. Latter همیشه قبل از اسم و بدون than می آید .

1. She is later than I expected. (از نظر زمان)

2. What is the latest news about Iran. (از نظر زمان)

3. The latter section of this book is very interesting. (از نظر موقعیت)

4. The last section of this book is about animals. (از نظر موقعیت)

 ارسال در تاریخ شنبه 12 شهریور 1390 توسط

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم