تبلیغات
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
انسان اگر فقیر وگرسنه باشد بهتر ازآنست که پست وبی عاطفه باشد. چارلی چا پلین

گرامر درس 3 / اول دبیرستان

LESSON THREE

 صفات مقایسه ای(صفت برتر یا برترین۱)

 الف-برابری دو صفت ( as +صفت +as): هرگاه دو اسم، دارای صفت یکسانی باشند، و بخواهیم آن دو اسم را با همان صفت باهم مقایسه کنیم از عبارت as…as طبق الگوی زیر استفاده می کنیم.

 + اسم ( جمله ی اول ) be + فعل as +صفت+ as+اسم(جمله ی دوم )

 

 


 

1. Ali is  fifty  years  old .                                               علی پنجاه سال سن دارد.

2. Reza  is  fifty  years  old.                                            رضا پنجاه سال سن دارد.

3. Ali  is  as  old  as  Reza .                                               علی هم سن رضا است.

E    در صورتیکه مقایسه منفی صورت گیرد، به عبارت دیگر اگر فعل to be منفی باشد، معمولاً   عبارت   as … as به شکلso … as    نوشته می شود.

1. Ali  is  fifty  years  old. علی پنجاه سال سن دارد.                                                            2. Reza  is  sixty  years old.                                                      رضا شصت سال سن دارد. 3. Ali  is  not so  old  as  Reza.                                        علی هم سن رضا نیست.     

E      

 فعل اصلی +اسم (جمله ی اول ) +as++ قید حالت  as  اسم(جمله دوم)+ (جمله ی دوم ) +

هرگاه نحوه انجام دو فعل به یک شکل صورت گیرد، یا به عبارت دیگر، اگر بخواهیم دو اسم را که از لحاظ قید حالت با هم یکسان هستند را با هم مقایسه کنیم الگوی زیر را به کار می گیریم.

 

 

1.Ali  speaks English  slowly.                     علی انگلیسی را آهسته صحبت می کند.

2.Mehdi  speaks  English  slowly.مهدی انگلیسی را آهسته صحبت می کند.                          

3. Ali  speaks  English  as slowly  as  Mehdi.                                                            علی انگلیسی را به اهستگی مهدی صحبت می کند.

    E   هر گاه دو اسم از لحاظ مقدار به یک اندازه مالک چیزی باشند، از عبارتas …. as         می توان برای مقایسه دو مقدار نیز استفاده کرد با این تفاوت که بین صفت کمیmany  یا  much را همراه با اسم می آوریم.

1. Ali  bought  10 books yesterday.علی دیروز 10 کتاب خرید.                                    2. Mehdi  bought  10 books yesterday.                         مهدی دیروز 10 کتاب خرید.

 3. Ali  bought  as many  books  as  Mehdi  yesterday.

علی و مهدی دیروز به یک تعداد کتاب خریدند.

1.Ali  drinks  two  glasses  of  milk  in  the  morning.

علی دو لیوان شیر در صبح می نوشد.

2.Mehdi  drinks  two  glasses  of  milk  in  the  morning.

مهدی دو لیوان شیر در صبح می نوشد.

3.Ali  drinks  as  much  milk  as  Mehdi  in  the  morning.

علی و مهدی به یک مقدار در صبح شیر می نوشند.

 E       اگر اسم قابل شمارش باشد، صفت کمی many و اگر غیر قابل شمارش باشد، صفت کمی  much قبل از اسم قرار می گیرد.

+صفت):er+than ب- مقایسه صفات، (

صفات از نظر مقایسه سه نوع می باشند:

1-صفت مطلق: چگونگی یک اسم را نشان می دهد، بدون آنکه مقدار ان صفت را برای اسم بیان کند.

Reza’s  brother  is  old. برادر رضا پیر است.                                                                         2 -صفت برتر: نشان می دهد که یک اسم مقدار بیشتری از بیک صفت را نسبت به اسم دیگر دارا می باشد.

Ali’s  brother  is  older  than  Reza’s.  برادر علی از رضا پیرتر است.                            3-صفت برترین: نشان می دهد که یک اسم بیشترین مقدار از یک صفت را را نسبت به یک مجموعه ای از اسمها دارا است.

Mehdi’s  brother  is  the  oldest  student  in  this  school.

برادر مهدی بزرگترین دانش آموز این مدرسه است.

E   در این درس فقط راجع به صفت برتر توضیح داده می شود. همانطور که در قسمت فوق گغته شد، صفت برتر نشان دهنده این است که یک اسم نسبت به یک اسم دیگر، مقدار بیشتری از یک صفت را دارا می باشد.

شیوه ساختن صفت برتر : ساختن صفت برتر با توجه به نوع صفت فرق می کند. در این درس، صفاتی را مورد بررسی قرار می دهیم که یک سیلابی ()یک بخشی) می باشند، یا دو سیلابی هایی که سیلاب دوم آنها به حرف "y" ختم می شوند. برای ساختن صفت برتر این صفات از الگوی زیر استفاده می شود.

+ صفت مطلقer + than

 

 


 

1.Mina  is  15  years  old.

2.Neda  is  13  years  old.

3. Mina  is  older  than  Neda.

مثال فوق نشان می دهد که صفت پیری در مینا از ندا بیشتر است.

E   اگر صفت دو سیلابی ولی سیلاب دوم به حرف y ختم شده باشد، در این صورت ابتدا حرف y  را بهi  تبدیل می کنیم و سپس حروفer  وthan  را اضافه می کنیم.

1.Mina  gets  up  at  6  a.m. (early) 

2.Neda  gets  up  at  7  a.m. (early)

3.Mina  gets up  earlier  than  Neda.

مثال فوق نشان می دهد که صفت سحرخیزی در مینا از ندا ببیشتر است.

E   اگر صفت یک سیلابی باشد و به حرف e ختم شده باشد، برای ساختن صفت برتر کافی است فقط حرف r را بعد از صفت قرار داده و سپسthan  را اضافه می کنیم.

 صفت برتر                 صفت مطلق

Finer                                        finer than  (خوب)

  Brave                                    braver than (شجاع)

 Wise                                          wiser than(عاقل)

 

 

 

 


 

E   اگر صفت یک سیلابی یاشد و به حرف بی صدا ختم شود، در صورتی که حرف ماقبل آخر، یکی از حروف صدادار باشد، برای ساختن صفت برتر، ابتدا حرف آخر، مضاعف (دوباره) شده و سپسer  وthan اضافه می شود.

    صفت برتر                                 صفت مطلق

 Hot                              hotter than(داغ)

 Big                          bigger than(بزرگ)

 Fat                              fatter than(چاق)

 


 

E   اگر صفت یک سیلابی یاشد و به حرف y ختم شود، در صورتیکه قبل ازy  حرف یکی از حروف صدادار قرار گیرد، برای ساختن صفت برتر کافی است er و  thanرا بعد از آن اضافه کنیم .

صفت برتر              صفت مطلق

Mopey                           mopeyer(غمگین)

Grey                                greyer(خاکستری)

coy                                 coyer(خجالتی)

 

 

 

 

 ارسال در تاریخ شنبه 12 شهریور 1390 توسط

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم