تبلیغات
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
انسان اگر فقیر وگرسنه باشد بهتر ازآنست که پست وبی عاطفه باشد. چارلی چا پلین

گرامر درس 1 / اول دبیرستان

LESSON ONE

 (must , should , could , can , have / has / had to ) Modal

 

 

       

 

 

افعال کمکی همانند افعال دیگر، می توانند به شکل گذشته به کار برده شوند. به شکل گذشته این افعال در جدول صفحه بعد توجه کنید.

زمان حال

زمان گذشته

زمان حال

زمان گذشته

Can

 

Must

 

Have to

 

Has to

Could

 

Had to

 

Had to

 

Had to

May

 

Will

 

shall

Might

 

Would

 

should

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هریک از افعال کمکی فوق برای نشان دادن مفهوم خاصی به کار برده می شود. دراین درس کاربرد اغعال کمکی

  مورد بررسی قرار می گیرد.had toو  has to, have to, must, could, can

 

 

 

 

                                                                                                           

Can : فعل کمکی can  بر توانایی ونیز خواهش یا اجازه انجام کاری دلالت می کند ومعادل عبارت

(be able to)  می باشد. (فعل be در زمان حال (am, is, are) باید صرف شود.) اگر جای فعل کمکی can را با فاعل جمله عوض کنیم، جمله به حالت سؤالی تبدیل می شود. مانند مثال شماره 7

 

 

 

1 .I can speak English.

2. I am able to speak English.

 

           

 

3. She can speak English.

4. She is able to speak English.

 

 

                                                                                      

 

5. They can speak English.

6. They are able to speak English.

 

                                                                                      

 

7. Can I open the door, please?

 

 

                                                                                                                              

Could : از فعل کمکی could موقعی استفاده می شود که فاعل توانایی انجام کاری را در زمان گذشته داشته باشد و معادل (be able to) می باشد . فعل be در زمان گذشته (was , were) باید صرف شود . اگر جای فعل کمکی
could را با فاعل جمله عوض کنیم ، جمله به حالت سؤالی تبدیل می شود . برای اجازه خواستن could مؤدبانه تر از can است . مانند مثال شماره 7 .    

 

 

 

 

 

1. I could speak English.

2. I was able to speak English.

 

 

3. She could speak English.

4. She was able to speak English.

 

 

5. They could speak English.

6. They were able to speak English.

 

 

7. Could I use your car?

 

 

 

 

 

 

 

must : هرگاه برای فاعل ، اجبار یا ضرورت انجام کاری در زمان حال یا آینده وجود داشته باشد از فعل کمکی must استفاده می شود  و مترادف have to  و  has to می باشد .

                                                                                                          

 

 

1. I must stop smoking.

2. I have to stop smoking.

 

 

3. He must stop smoking.

4. He has to stop smoking.

 

 

5. They must stop smoking.

6. They have to stop smoking.

 

 

Had to : هرگاه ضرورت انجام کاری درگذشته برای فاعل وجود داشته باشد ، از فعل کمکی had to استفاده
 می شود .  این فعل برای تمام ضمایر فاعلی یکنواخت صرف می شود .

                                                                                          

 

 

 

1. I had to stop smoking.

2. He had to stop smoking.

3. They had to stop smoking.

 

 

سؤالی و منفی کردن جمله هایی که فعل کمکی دارند : کلمه not بعد از فعل کمکی ، جمله را منفی می کند و با جابجاکردن  فعل کمکی با فاعل ، جمله سؤالی می شود .

 

 

 

 

1. She cannot speak English.

2. She can’t speak English.

3. Can she speak English?

 

 

4. She could not speak English.

5. She couldn’t speak English.

6. Could she speak English?

 

 

 

 

7. He must not speak English                           

8. He mustn’t speak English.

9. Must he speak English?

 

 

10. I do not have to speak English.

11. I don’t have to speak English.

12. Do you have to speak English?

 

 

13. She does not have to speak English.

14. She doesn’t have to speak English.

15. Does she have to speak English?

 

 

16. He did not have to speak English.

17. He didn’t have to speak English.

18. Did he have to speak English?

 

 

E شکل منفی و سؤالی افعال کمکی have to ، has to و  had to با سایر افعال کمکی فرق می کند . برای سؤالی یا منفی کردن این افعال ا ز قاعده زیر استفاده نمایید .

 

.............. + فعل اصلی + have to + do not + فاعل : منفی
? ........... + فعل اصلی + have to + فاعل + Do : سؤالی

 


 

(have to)

 

 

 

.............. + فعل اصلی + have to + does not + فاعل : منفی
? ........... + فعل اصلی + have to + فاعل + Does : سؤالی

 


 

(has to)

 

 

.............. + فعل اصلی + have to + did not + فاعل : منفی
? ........... + فعل اصلی + have to + فاعل + Did : سؤالی

 


 

(had to)

 

 

به شکل مخفف افعال کمکی در جدول زیر توجه کنید : E

 

شکل کامل

شکل مخفف

شکل کامل

شکل مخفف

Cannot

 

Could not

 

Must not

 

Should not

 

May not

 

Might not

 

Can’t

 

Couldn’t

 

Mustn’t

 

Shouldn’t

 

---------

 

---------

Shall not

 

Will not

 

Does not have to

 

Do not have to

 

Did not have to

 

---------

Shan’t

 

Won’t

 

Doesn’t have to

 

Don’t have to

 

Didn’t have to

 

---------

 

 

فعل کمکی may not و might not شکل مخفف ندارند و can not همیشه به صورت یک کلمه نوشته
می شود .
(can not) اشتباه است .

 

E افعال کمکی بعد از فاعل و قبل از فعل اصلی جمله قرار می گیرند . اگر فعل کمکی در جمله استفاده شود فعل اصلی باید به شکل مصدر بدون to استفاده شود  ، حتی اگر فاعل جمله سوم شخص مفرد باشد .

 

                       (درست)                                     1. I help my father .
                       (درست)                         2. I should help my father .

                       (درست)                                 3. He helps his father .

                       (درست)                       4. He should help his father .

                       (غلط)                        5. He should helps his father .


پاسخ کوتاه : هرگاه جمله با یکی از افعال کمکی سؤالی شود ، در پاسخ کوتاه از الگوی زیر استفاده می کنیم .


مثبت فعل کمکی + ضمیر فاعلی Yes , = پاسخ مثبت
منفی فعل کمکی + ضمیر فاعلی No , = پاسخ منفی

 

 

 

 


 


Could Mary help her mother ?
Yes , she could .
No , she could not .

 

 ارسال در تاریخ شنبه 12 شهریور 1390 توسط

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم