تبلیغات
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
انسان اگر فقیر وگرسنه باشد بهتر ازآنست که پست وبی عاطفه باشد. چارلی چا پلین

گرامر درس 6/ دوم دبیرستان

جملات شرط نوع اول(conditional sentences type 1)

  شرطی نوع اول احتمال وقوع شرط و نتیجه آن وجود دارد.

 به این نوع جمله شرطی .شرطی واقعی  (present real)می گویند.

 

     جمله شرط                                 +                      نتیجه شرط

 

                جمله حال ساده + if   +   جمله آینده ساده/جمله امری

 

برای ساخت آینده جمله ی نتیجه در جملات شرطی .از افعال کمکی

 will, may , can, must, should    استفاده می کنیم .

 

 

***تذکر***

چنانچه جمله شرط قبل از نتیجه بیاید بین آنها ویرگول می گذاریم.

 

if I see  him ,I will tell  him the news.                                              

اگر او را ببینم به او خبر خواهم داد .

                                            

                 may homework soon, I will go to the park    if I finish   

 

اگر تکلیفم را زود تمام کنم به پارک خواهم رفت

 

he will watch Tv if he has free time                                                

 

 

اگر وقت آزاد داشته باشد تلویزیون تماشا خواهد کرد

 

 

I can get  there on time if take a  taxi                                             

 

اگر تاکسی بگیرم می توانم به موقع برسم.

 

we can go on a picnic if it isnot rainy.                                              

اگر هوا بارانی نباشد می توانیم به ÷یک نیک برویم .

call me if you need help                                                             

 

اگر نیاز به کمک داری با من تماس بگیر.

  

نکته دوم :self _pronouns (ضمایر انعکاسی و تاکیدی)

 

self _prounous 

my self

  

yourself

  

himself 

 

herself  

 

itself 

 

ourselves

  

yourselves

  

themselves

 

 

مثال

 

 

_she saw herself in the mirror

 

او  خودش را در آینه دید

 

 

 

_he hurt himself                 

 

او به خوش صدمه رساند

 

2_کاربر تاکید

  

ضمایر تاکیدی برای تاکید روی فاعل به کار می روند .ضمایر تاکیدی و بعد از فاعل یا در  

 

آخر جمله به می روند.

 

مثال:

 

_I wrote  the letter myself

من خودم نامه را نوشتم

 

 

I myself  wrote the letter     

 

she herself will clean the car  

 

 

او خودش ماشین را تمیز خواهد کرد

 

she will clean the car herself.

 

 

 

نکته سوم :

برخی از فعل ها  می توانند دو فعل داشته باشند که در این صورت مفعولی که عمل فعل

 

مستقیما روی آن واقع می شود مفعول مستقیم اسمی که به نحوی  غیر مستقیم با فعل  در

 

ارتباط می شود را مفعول  غیر مستقیم می نامند .مفعول مستقیم بلافاصله  بعد از فعل

 

و مفعول غیر مستقیم با یک واسطه (حرف اضافه ) بعد از مفعول مستقیم می آید.

 

 

 She bought a cake for her sister

 

Reza gave the book to me   

 

She bought  her sister a cake

 

Reza  gave me the book

 

 

تذکر ::::

 

در انگلیسی می توان جای دو مفعول را عوض کرد که در این صورت حرف اضافه مفعول

 

غیر مستقیم حذف می شود.

 

تذکر:::

ضمیر انعکاسی نیز می توا ند در نقش مفعول مستقیم یا غیر مستقیم  به کار رود.

 

he bought a car for himself  = he bought himself a car



ارسال در تاریخ یکشنبه 3 مهر 1390 توسط

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم