تبلیغات
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
انسان اگر فقیر وگرسنه باشد بهتر ازآنست که پست وبی عاطفه باشد. چارلی چا پلین

گرامر درس5/ دوم دبیرستان

نکته اول:the   تعریف معین (Definite article)

 

مورادی که حروف تعریف the   به کار می رود .

 

(1)  the sky,  the earth  ,  the moon , the sun,…….  

 

اسامی منحصر به فرد نظیر آسمان .زمین . خورشید

 

 

                              the united states, the Philippines, ….(2)

 

اسامی بعضی کشور ها......

 

the morning ,the evening, the afternoon                   (3)

 

اوقات شبانه روز...

 

(3) close the door , open the window, please

 

 

اسامی که برای شنونده و گوینده مشخص است.

 

4) I listened to the news last night             )

 

اشاره به برخی برنامه های تلویزیونی و رادیویی مثل خبر.کارتون.....

 

  the seat of the car , the door of the house    (5)

 

اسامی که با 0f_ phrase مشخص شده باشد

 

this is the man that I met yesterday (6)

 

اسامی که با جمله واره های  وصفی معرفی شده باشند.

 

 I saw a man in the park   , the man was the doctor.(7)

 

اسامی که قبلا به آن ها صحبت کرده باشیم یا تکراری باشن 

 

                       the alps , the  zayandehrood , the black sea.(8)

 

اسامی رشته کوه .اقیانوش ها . دریا ها .خلیج.

 

 

the  atlantic  ocean the red sea ,the Persian gulf(9)

 

اسامی که قبلا راجع به آن ها صحبت کرده باشیم یا تکراری باشند.

 

(10) the suez canal ,the hormoz stralt the coldest ,the most beautiful      

 

 

قبل از صفات عالی

 

 

 

مواردی که حرف تعریف the  به کار نمی رود

 

 

 

         اسامی خاص افراد reza , maryam ,……                   john, jack ,

 

        Tehran, shiraz Tokyo, paris......           اسامی شهر ها 

 

iran , germany , china , argentina      اسامی کشور ها

 

 

    on friday,on mondey  on wendesday                      روزهای هفته

 

 

     , Europe                                  asia  , Africa  اسامی قاره ها

 

in aban , in October, in may      ماه های س

 

 

   in 1955,in 1379, in1999,…… سال ها

 

some books ,my pen, a few apples,   اسامی که با وابسته اسمی اسمی

 

مانند ,some more ,any ,few, little,several, my ,her

 

 

نکته دوم ::سوالی کردن جملات با کلمه های پرسشی

 

whom

 

what

 

why

 

where

 

when

 

what time

 

how

?...+فعل اصلی+فاعل+فعل کمکی+ اسامی غیر قابل شمارش+how much

 

اسم قابل شمارش+how many

 

how often

 

how long

 

how far

 

how old

 

اسم+ which

 

 

اسم +whose

 

(1) when did you do your homework?

 

 

(2) why are you going to study English?

 

(3) how meny student are there in the class?

 

(4) whose pen is on the desk.

 

 

اما هر گاه کلمه  ای پرسش who, whar…… فاعل جمله ای را مورد سوال

 

قرار دهد از این الگو مستثی بوده و عینا جای فاعل قرار می گیرد و بقیه اجزای

 

جمله پشت سر آن نوشته می شوند.

 ارسال در تاریخ یکشنبه 3 مهر 1390 توسط

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم