تبلیغات
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
انسان اگر فقیر وگرسنه باشد بهتر ازآنست که پست وبی عاطفه باشد. چارلی چا پلین

گرامر درس 3 / دوم دبیرستان

  • جمله واره وصفی :

 

بخشی از جمله که زیر آن خط کشیده شده جمله واره وصفی نام دارد.جمله واره وصفی

 

اسم قبل از خود را تو صیف می کنند.کلمات who .which .  whose   که این جمله واره های را

 

 به اسم مورد نظر ربط می دهند ضمایر مو صولی نام دارند .who. whom.   برای افرادwhich 

 

  برای  اشیا و حیوانات به کار می روند.who . which .  whom        را می توانیم با that  

 

  جایگزین کنیم به تفاوت بین who ,whom   توجه کنید .who  در جمله واره وصفی نقش فاعلی

 

 دار بنا بر این بعد از آن فعل به کار می رود در حالی کهwhom    نقش مفعولی دارد .

 

 

  whose  نقش  ملکی دارد و رابطه ملکی را بین اسم و قبل و بعد خود بر قرار می کند .

 

 

جمله واره های وصفی:

 

 

 

 

The man who came  by  bus  teaches  English

 

The man (whom) I met yesterday teaches English.

 

 

The shirt man (which) he bought is in his room

 

The shirt which is blue is mine

 

 

I saw a dog which was very dangerous.

 

This is the dog (which) you saw in the garden

 

 

The man whose name is john teaches   English   

 

    توجه: ضمایر موصولی داخل پرانتز به دلیل اینکه نقش مفعولی دارند قابل حذق می باشند

 2_ در صورت استفاده از ضمایر مو صولی برای ربط انگلیسی ضمیر متناسب با آن حذف

 می شود.  

 مثال                 

The man (whom) I met yesterday teaches engil

ارسال در تاریخ یکشنبه 3 مهر 1390 توسط

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم