تبلیغات
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
انسان اگر فقیر وگرسنه باشد بهتر ازآنست که پست وبی عاطفه باشد. چارلی چا پلین

گرامر درس 1/ دوم دبیرستان

ماضی بعید یا گذشته کامل نشان می دهد که عملی قبل از دیگر زمان گذشته پایان یافته است .

ساختار زمان گذشته  در زبان انگلیسی از الگوی زیر پیروی می کند.

                            اسم مفعول+had  + فاعل

در این زمان .فعل برای تمام ضمایر فاعلی یکسان صرف می شود .به صرف فعل و معنی آن توجه کنید.

من رفته بودم .         .I had gone    

 تو  رفته بودی .       . you had gone   

او(زن) رفته بود.       . she had gone

او (مرد) رفته بود.      .He had gone        

  آن (حیوان) رفته بود .    .It had gone 

ما رفته بودیم.         We had gone 

 شما رفته بودید.          you had gone

 آنها  رفته بودند.             .They had gone                                                    

منفی و سوالی:با اضافه کردن not بعد از hadجمله منفی می شود وبا جابه جا کردن   had  با  فاعل جمله سوالی می شود.

1. He had eaten hid breakfast before he went to school                             

(مثبت )   او قبل از اینکه به مدرسه برود صبحا نه اش را خورده بود.

2.He had not eaten his breakfast before he went to school                       

(منفی) او قبل از اینکه  به مدرسه برود صبحانه اش را نخورد ه بود.

3.?Had he eaten his breakfast before he went to school  

(سوالی)  آیا  او قبل  از اینکه به مدرسه برود صبحانه اش را خورده بود؟ 

پاسخ کوتاه: در این زمان فعل had به عنوان فعل کمکی استفاده می_ شود .لذا در جواب کوتاه از همین فعل استفاده می شود.

Had he eaten his  breakfast  before he went to school؟                         

     . NO,he had not .               OR:                   yes ,he had

__قید زمان جمله . همیشه باید با شکل و زمان فعل مطابقت داشته باشد.به عبارت دیگر افعال در زمانهای مختلف دارای قیود زمان  مر بوط به

همان زمان می باشند .مثلآ اگر فعل جمله گذشته ساده  باشد،قید زمان جمله  نیز باید  گذشته ساده باشد.حال اگر فعل جمله گذشته کامل باشد قید زمان آن باید چگونه  باشد؟

به جایگاه  قید زمان در جمله های گذشته کامل توجه کنید.

1. I had eaten my lunch before you come here                            

(من نا هارم را خورده بودم قبل از اینکه شما اینجا بیایید.)

 

2.Before you came here .I had eaten my lunch 

(قبل از اینکه شما اینجا بیایید من ناهارم را خورده بودم.)

 

توجه !!!!!!!!!!!!!!!!

همانطور که در جمله های بالا مشاهده شد .قید زمان در گذشته کامل همیشه به صورت یک عبارت می آید که یکی از اجزای  این عبارت همیشه

زمان گذشته فعل است.جمله های فوق را می توان در الگوهای زیر خلاصه

کرد.

گذشته ساده+before+گذشته کامل

 

گذشته کامل+گذشته ساده+before

 

گذشته ساده +گذشته کامل+after

 

گذشته کامل+after +گذشته ساده

 

گذشته ساده+when+گذشته کامل

 

گذشته کامل+گذشته ساده +when

 

گذشته کامل+because+گذشته سادهارسال در تاریخ یکشنبه 3 مهر 1390 توسط

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم